Бурские фамилии

Бурские фамилии

Ампил (Вампил)
Анчик (Ванчик)
Абарзадо
Абармит
Абаши
Абжа
Абидо
Агван
Агнай
Агу
Адлибиши
Адуши
Азарга
Айдархан
Айсун
Аламжи
Ал6атай
Алагуй
Алдар
Алсахай
Алсагар
Алтай
Алтан
Амбай
Амбан
Амоголон
Амагалан
Анаха
Ананда
Ангап
Ангатка
Ангалай
Ангасай
Анга6ай
Ангадык
Ангара
Ангардан
Ангархай
Ангиран
Анжил
Арабжа
Аранза
Арбан
Ар6ижил
Ардан
Аржигар
Арзухай
Арсалан
Арсаланжап
Архинчей
Арья
Асалхан
Атан
Аханай
Аханян
Ашахан
Ачитуй
Ашатуй
Ашитхан
Аюндай
Аюр
Аюрзана
Аюши
Аяг
Лиин
Балхан
Банай
Батор
Бахан
Бавасан
Бабжи
Бабу
Бабудоржи
Бабусэнгэ
Багдуй
Баглай
Бадара
Бадарма
Бадархан
Бадлай
Бадлуй
Бадма
Бадмагуро
Бадмадоржи
Бадмажап
Бадмацырен
Бадмацыбик
Базар
Базаргуро
Базаржап
Базарсадо
Бал
Баламжей
Балбар
Балансенге
Балдакшин
Балдай
Балдан
Мангут
Манжи
Манзан
Манзар
Манзарагши
Maнтык
Мархашка
Мархай
Мархансай
Марху
Матир
Махат
Миндык
Минжур
Митып
Моксой
Модон
Модосой
Монгол
Модогой
Морхос
Мужан
Мунко
Мункожап
Мункожаргал
Мижит
Мижитдоржи
Мэргэн
Нагаслай
Найдап
Найдак
Найдан
Найман
Намдак
Намдык
Haмдыр
Намжил
Намжилдоржи
Намсарай
Намхай
Намхайнимбу
Нанзат
Наран
Нарба
Нархин
Насак
Наянтай
Нима
Нимажап
Нимацырен
Нимбу
Номгон
Номто
Норбо
Норборинчен
Нордоп
Норпол
Норсон
Одбо
Одой
Одон
Ойдоп
Олзой
Олзобой
Онгой
Онгон
Онхотой
Озен
Ордок
Осор
Осоргарма
Осорон
Очир
Ошир
Очиржап
Паламдоржи
Пилдан
Порни
Пунцик
Пунцик
Пурбо
Рабдан
Рабжа
Рабсал
Ракша
Радна
Раднабазар
Раднажап
Ранжур
Ранпил
Регбианчик
Регби
Рыгдыл
Рыгзен
Рыгсыл
Ринчин
Ринчиндаба
Ринчиндоржи
Ринчинсенге
Цаган
Садо
Сайбул
Самбу
Самдан
Сампил
Санга
Сангажап
Сандап
Сандак
Сандан
Санжи
Санжа
Санжимитып
Caxьян
Саян
Цогто
Содбо
Содном
Содномдоржи
Содном-Еши
Соел
Сожол
Соииипол
Соном
Сонго
Сосор
Сосорон
Сультим
Сулхан
Сунгарак
Сундуй
Суко
Цыжип
Сынге
Сынгежап
Сынгелен
Табинай
Табхай
Табхар
Тагар
Тагардаба
Танчан
Тарба
Тармахан
Тархай
Таряшин
Туя
Тубан
Тугдэмгылык
Тудып
Тудыпдоржи
Туден
Тумыт
Тумун
Тумынжап
Тумынжаргал
Тумур
Тундуп
Тункин
Тучин
Тушин
Тэхэ
Удбал
Уладай
Улахан
Урбазай
Урбан
Урбас
Урбай
Урма
Ухана
Удбыл
Улзы
Улзыжаргал
Улзыетe
Улымжи
Умбы
Уробхей
Урхан
Ухин
Ухинсай
Хабал
Хабтагар
Хайдап
Халзан Халтан
Халтор
Хантак
Хантай
Ханхасай
Хоброк
Хонгодор
Хандорон
Хорло
Хубисхал
Хубито
Xoцa
Кубулей
Кырмен
Хышикто
Хайдар
Халбай
Xaмацырен
Хамаган
Лхамажап
Харну
Лхасаран
Хахал
Цыбик
Цыбикдаши
Цыбикдоржи
Цы6икжап
Цыбен
Цыбенжап
Цыдып
Цыдыпжап
Цыден
Цидендамба
Цыдендоржи
Цыден-Еши
Цыденжап
Цыжип
Цынге
Цыренпил
Цырен
Цырендылык
Цыренжап
Цыретор
Чимбе
Чимит
Чимитдоржи
Чимитцырен
Чингис
Шагдар
Шагдыр
Шагдур
Шагдаржап
Шагжи
Шада
Шалбак
Шархан
Ширап
Шнрап
Шнрапдоржи
Ширапнимбу
Ширапсынге
Шобогор
Шогли
Шодой
Шоён
Шойбон
Шойдор
Шойжин
Чойжинима
Шойндон
Чойнхор
Шойцорон
Шодор
Шулун
Чулун
Шулуибато
Шулухай
Шиди
Чернин
Ширибазар
Ширидарма
Ширим
Элбык
Элбыкдоржи
Энхэбулат
Эрдэм
Эрдыни
Эрхито
Этигелтуй
Ишигедэй
Юм
Юмдорожи
Юмдылык
Юмжап
Юмсон
Юмсун
Юундун
Ябжан
Ямпил
Янжип
Янжин
Янзай
Ярба
Яхандай
Яхунай.

Понравилось имя? Расскажите о его значении своим друзьям:Смотрите так же:

Бурские имена
Современные Итальянские имена
Современные Узбекские имена
Современные Немецкие имена
Вы можете оставить отзыв, или trackback из вашего сайта.

Оставить комментарий


Яндекс.Метрика